Община Благоевград напомня за вземане на мерки за предотвратяване на пожарите през пролетния сезон

Във връзка с започването на пролетния сезон и с цел вземане на мерки за предотвратяване на пожарите в горите, селскостопанския поземлен фонд и населените места през пролетния и летен сезон, Община Благоевград припомня на кметовете и кметските наместници на населените места в Община Благоевград да предприемат мерки за: – Информиране на населението за установилата се пожарна опасност и категорична забрана за изгаряне на сухи треви, горими отпадъци в земеделски земи и земи в близост до горския фонд, оказващото се неблагоприятно въздействие върху почвата и с мерките, които следва да спазва всеки гражданин. Нарушителите ще носят административно-наказателната отговорност съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за опазване на земеделските земи. – Да се извършва превантивен и текущ контрол за недопускане изгаряне на сухи треви, стърнища, слогове, крайпътни ивици, други земеделски земи и изхвърляне на горими отпадъци от граждани на нерегламентирани места. – Отправяне на предупреждение към рисковите граждани – овчари, пчелари, билкари, собственици на житни посеви или стърнища за опасността от пожари и за административно-наказателната отговорност, която носи всеки от тях при палене на сухи треви, растителност и стърнища. – Паленето на огън в дворовете на населените места да става само след непрекъснато наблюдение и следи за неговото пълно угасване, като до него не се допускат деца. – Осигуряване на свободен достъп на противопожарните автомобили до естествените и изкуствени водоизточници за използването им при евентуално пожарогасене. – При възникване на пожар незабавно да се информира РС “ПБЗН” на тел. 112 или 160 и да се предприемат първоначални гасителни действия с подръчни средства.

Comments

comments