Община Благоевград внесе първия проект по ОП „Региони в растеж 2014-2020” в Междинно звено за одобрение за над половин милион лева

Община Благевград спази сроковете, които постави пред специалистите си и вече е готово първото проектно предложение по ОП „Региони в растеж”. То е за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението- Благоевград”. Проектното предложение бе внесено днес в Междинно звено, което ще го разгледа и оцени.
Проектното предложение е част от приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, с наименование на процедурата „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Благоевград”, BG16RFOP001-1.001-039.
Проектното предложение предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на РСБЗН- Благоевград, които да осигурят достъп до сградата на хора с увреждания. Проектът ще се реализира в резултат на подписано партньорско споразумение между Община Благоевград и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерството на вътрешните работи. С реализацията на проектните дейности ще се постигне повишаване на енергийната ефективност и редуциране на енергопотреблението в сградата, предмет на настоящия проект. Предвижда се да бъде обновен и сградният фонд на държавната инфраструктура в съответсвие с изискванията на националното и европейско законодателство за високо ниво на енергийна ефективност. Настоящето проектно предложение цели да бъдат осигурени и по-добри условия на работа на служителите на РСПБЗН- Благоевград, екологична и енергийно- ефективна работна среда и осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение.
Стойността на проектното предложение е 586 500 лв., а срокът за изпълнение е една година.

Comments

comments