Община Благоевград внесе проектно предложение за „Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон” в Междинното звено

Община Благоевград внесе второ проектно предложение в Междинното звено за одобрение – „Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон”. То е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и одобрената Инвестиционна програма на Община Благоевград. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014- 2020, в рамките на процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Благоевград”, BG16RFOP001-1.001-039 по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Проектът бе представен на публично обсъждане в средата на миналия месец пред обществеността от кмета на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов. Проектното предложение включва изграждането на три сгради с 202 жилища за настаняване на хора от социално уязвими групи. Стойността на проекта е в размер на 9 506 000 лв., а срокът за изпълнение – 24 месеца.
На последната сесия на Общински съвет – Благоевград бе прието и внесеното от кмета на община Благоевград д-р Атанас Камбитов предложение за изменение на „Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общинските жилища”.

Comments

comments