Община Благоевград внесе за одобрение четири проектни предложения на стойност над 50 % от средствата за цялата Инвестиционна програма по ОПРР 2014-2020 г.

Oбщина Благоевград подаде проектно предложение за благоустрояване на градска среда на 1 юли 2016 г. в Междинно звено и с това изпълни условието за кандидатстване по процедурата на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Тя е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Благоевград”, BG16RFOP001-1.001-039. Преди крайния срок – 31 юли 2016 г., в Междинно звено за одобрение бяха внесени четири предложения, част от приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Това са „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Благоевград“, „Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон”, „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград” и „Благоустрояване на градската среда”.
Общата стойност на проектните предложения възлиза на 28 392 659,89 лв., което надхвърля 50 % от общия размер на безвъзмездната финансова помощ за Община Благоевград по процедурата, която е в размер на 44 056 536,93 лв.

Comments

comments