Обществено обсъждане на риска от наводнения се проведе днес в Благоевград

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” стартира обществените консултации по Проектите на План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Западнобеломорски район за басейново управление. Първата от редицата обществени консултации по проектите се проведе днес в Благоевград.По време на общественото обсъждане в Благоевград бяха представени и карти на районите под заплаха от наводнения, както и целите, приоритетите и програмата от мерки за 14-те района със значителен потенциален риск от наводнения в Западнобеломорски район. Плана за управление на риска от наводнения има една основна цел да осигури необходимата превенция на риска от наводнения, като бъде гарантиран животът и здравето на население, да бъде защитена в максимална степен стопанската дейност, да се опази околната среда и културното наследство в определените райони с риск от наводнения.

Comments

comments