На днешния ден – 11 май: Професионален празник на българските библиотекари

С ре­ше­ние на МС от 2006 г. 11 май се оп­ре­де­ля за про­фе­си­о­на­лен пра­з­ник на би­б­ли­о­те­ка­ри­те.
Изпълняващите тази професия са съ­ще­с­т­вен и не­за­ме­ним ком­по­нент на кул­тур­на­та, об­ра­зо­ва­тел­на и ин­фор­ма­ци­он­на стру­к­ту­ра на об­ще­с­т­во­то. Ед­на би­б­ли­о­те­ка без би­б­ли­о­те­кар би пре­д­с­та­в­ля­ва­ла просто един го­лям склад за кни­ги, потънал в безпорядък и хаос, лишен от дух и атмосфера.
Честитим празника на всички библиотекари със следния цитат: „Книгата е крехко същество, което страда от разрухата на времето, страхува се от гризачи и непохватни ръце. Библиотекарят пази книгите не само от човечеството, но също така и от природата и посвещава живота си на войната със силите на забвението…“ Умберто Еко

Comments

comments