Министрество на здравеопазването: Министър и зам.-министър пускат и спират обществена поръчка за апаратура за милиони

Обществената поръчка за доставка на медицинска апаратура по проекти част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма, финансирана по ОП „Регионално развитие”, обявена от министър на здравеопазването д-р Петър Москов на 16 март 2015 г. е била отменена от зам.- министър д-р Бойко Пенков на 31 март 2015 г.
В мотивите за прекратяване на процедурата, предоставени на Агенция „Фокус“ се казва: В Министерството на здравеопазването са постъпили писма от потенциални участници, в които се твърди, че в техническата спецификация от документацията на обществената поръчка се съдържат ограничителни условия, касаещи обособена позиция № 3 „Доставка на интегрирана операционна система“ и Обособена позиция „№ 5 „Доставка на анестезиологични апарати“. Възложителят след като разгледа постъпилите писма и с оглед спазване на основните принципи на Закона за обществените поръчки, а именно: публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, както и равнопоставеност и недопускане на дискриминация, счита за необходимо настоящата обществена поръчка да бъде прекратена по обособените позиции № 3 и № 5 и след като техническите спецификации бъдат преработени в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, поръчката по цитираните обособени позиции да бъде обявена отново.
Обществената поръчка по цитираните обособени позиции следва да се прекрати на основание Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, а именно поради установени нарушения при откриването на поръчката, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.В допълнение към горното следва да се посочи, че към датата на издаване на настоящото решение срокът за издаване на решение за промяна е изтекъл и съответно цитираните в писмата ограничаващи условия не могат да бъдат променени чрез решение за промяна.“
На 20 април 2015 г. министър Москов обявява ново решение, с което се отменя Решението на зам.министър Пенков за прекратяване на обособените позиции № 3 и №5 в обществена поръчка „Доставка на медицинско оборудване и апаратура“.
В мотивите на новото решение се казва, че „в решението за прекратяване на процедурата не са установени конкретни нарушения, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. В мотивите на решението се посочва, че са постъпили писма от потенциални участници в обществената поръчка, в които се твърди, че в техническата спецификация от документацията на обществената поръчка се съдържат ограничителни условия, касаещи позиции № 3 „Доставка на интегрирана операционна система“ и № 5 „Доставка на анестезиологични апарати“. От мотивите на решението не е ясно какво е становището на възложителя дали наистина се съдържат или не твърдените от потенциалните участници ограничителни условия“.
Тепърва предстои ръководството на Министерството на здравеопазването да уточни кой висшите му ръководители къде греши в тълкуванието на ЗОП, колко фирми са заявили участие, колко са се явили на конкурса и дали пределната конкретност в спецификацията не поставя някоя от тях в привилигировано положение и дали специалността на настоящия министър, който е анестезиолог, му помага да вземе най-правилното решение. „Фокус“ ще продължи да ви информира за развитието на казуса, от който вероятно ще се заинтересоват и съответните европейски органи.

Comments

comments