Мария Габриел: Нужна е промяна на парадигмата по отношение на миграцията

Зам.-председателят на ЕНП Жени и член на експертната група на ЕНП по миграция и интеграция Мария Габриел откри заедно с председателя на ЕНП Жени Дорис Пак Европейската лятна академия за жени лидери в Малага (Испания), организирана от ЕНП Жени и фондация „Роберт Шуман“. Под мотото „Миграцията и интеграцията: въздействието на жените“, дискусиите обхванаха въпросите за отражението на миграцията върху положението на жените, специфичната ситуация със жените бежанци, свързаните с пола аспекти на миграцията.

Мария Габриел силно наблегна на разграничението, което трябва да се прави между бежанец и мигрант. „Става дума за две различни категории лица, имащи различни причини и изправени пред различни предизвикателства. Ето защо в двата случая са нужни диференцирани отговори, особено когато се разглежда положението на жените. Това разграничение е първата стъпка за изработването на подходяща защита и гарантиране на правата на жените мигранти и бежанци“, подчерта зам.-председателят на ЕНП Жени.

На второ място тя отбеляза необходимостта от промяна на парадигмата. Миграцията трябва да се разглежда и като възможност, а не само като предизвикателство и проблем. От тази гледна точка, жените мигранти и бежанки представляват важен параметър. Миграционните и интеграционни политики са също така възможност за насърчаване на участието на жените в страните на произход и транзитните държави, като се има предвид, че участието на жените е фактор за стабилност.

Анализирайки по-подробно политиките на ЕС и интегрирането в тях на ролята на жените и техните права, Мария Габриел подчерта значението на три ключови елемента на миграцията: първопричините, пътя на жените и интеграцията им в приемащите общности. „Нужно е ясно да се идентифицират основните причини за миграцията, по-специално на жени, и да се осигури по-добро сътрудничество с държавите на произход. Правата на жените трябва да бъдат гарантирани по време на пътуването. Изключително важно е да се съблюдава тяхната физическа и психическа неприкосновеност в лагерите и центровете за задържане. Необходимо е да им бъде предоставена информация за техните права и за процедурите, през които е нужно да преминат. В случаите, когато мигрантите пребивават законно в Европа или когато бежанците нямат друг избор, освен да останат по-дълго, страните членки следва да прилагат адекватни политики за тяхната интеграция в дългосрочен план“, заяви Мария Габриел.

Последвалите оживени дискусии поставиха основата за следващия Конгрес на ЕНП Жени, който ще се проведе в София през октомври.

Comments

comments