Мария Габриел е докладчик на Европейския парламент за либерализиране на визовия режим с Грузия

По пореден визов доклад относно либерализиране на визовия режим между ЕС и трети страни е докладчик на Европейския парламент зам.-председателят на Групата на ЕНП и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел. Докладът относно споразумението за премахване на визите за краткосрочно пребиваване за Грузия е 14-ият от началото на втория й мандат в Европейския парламент.

Мария Габриел проведе с Европейската комисия първа размяна на мнения по новия доклад. На 9 март бе публикувано законодателното предложение на Комисията за отпадане на изискванията за визи за притежателите на грузински биометрични паспорти, когато пътуват до държави–членки на ЕС.

„Очакванията от приемането на решението на ЕС за освобождаване на гражданите на Грузия от изискването да притежават виза са свързани с активизиране на икономическите, социални, културни и политически връзки с Грузия. Страната продължава да демонстрира забележителен прогрес в изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие за либерализиране на визовия режим”, подчерта Мария Габриел по време на разискването в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Положителна оценка бе дадена и на конкретните законодателни и организационни действия, предприети от Грузия през втората половина на 2015 г., включително в области, в които преди това напредъкът е бил отчетен като достатъчен.

Докладчикът Мария Габриел настоя Европейската комисия да предостави актуални данни за процента отказани визи на грузински граждани на ниво ЕС и основанията за тези откази. Тя поиска изчерпателна информация и за функционирането на Единната аналитична система за миграцията, благодарение на която Грузия идентифицира рисковете, прогнозира заплахите и установява подходящи мерки за управление на миграционните потоци.

Зам.-председателят на Групата на ЕНП призова Комисията активно да следи изпълнението от страна на Грузия на всички целеви показатели чрез съществуващите структури и диалози за асоцииране.

„В светлината на твърдата позиция на Европейския парламент за спазване на принципа за реципрочност, следва да бъде отчетено, че Грузия вече е освободила всички граждани на ЕС от изискването за притежаване на виза при престой до 90 дни. Въз основа на внимателен анализ, нека потенциалните предизвикателства бъдат превърнати във възможности”, заключи Мария Габриел.

Comments

comments