КЗК: Кметът Томов незаконно спрял ново депо

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решението на кмета на община Благоевград – Румен Томов, да прекрати процедурата за възлагане на открита обществена поръчка за избор на оператор за експлоатация и стопанисване на новото депо. Съоръжението ще обслужва 5 общини – Благоевград, Симитли, Кочериново, Бобошево и Рила. Комисията връща на градоначалника преписката за продължаване на процедурата, като той трябва да спази дадените му указания. Освен това Община Благоевград трябва да плати на жалбоподателя ДЗЗД „Регионално депо- Благоевград 2019”, с участници „Център за рециклиране” ЕООД, „Ресурс Фонд” ООД и „Еко Комюнити” ЕООД, направените разноски в размер на 4700 лева.

Консорциумът обжалва кметското решение за прекратяване на обществената поръчка пред КЗК, която е открита на 21 май 2019 г. от бившия кмет Атанас Камбитов. Процедурата е проведена според изискванията на Закона за обществените поръчки и на тази база на 16 септември 2019 г. е издадено решение за определяне на победител. То не е обжалвано и е влязло в сила. Фактическото сключване на договора обаче е отложено, тъй като тогавашният кмет Атанас Камбитов влязъл в предизборна кампания.

На 11 ноември клетва полага новоизбраният кмет Румен Томов. Малко по-късно градоначалникът решава да не довърши процедурата и отказва да сключи договора с победителя. Мотив за това негово решение е, че иска общинската фирма „Биострой” да е оператор в депото. Друг негов аргумент е, че предшественикът му Камбитов не е имал право сам да проведе тази процедура, а е трябвало това да се направи от кметовете на петте общини, които са в сдружението. Очаквано дружеството обжалва в КЗК. Негови представители твърдя, че в публичното пространство в периода преди издаването на решение за прекратяване на поръчката, са били налице „политически противоречия за начина на експлоатация на депото и на политическа основа новият кмет търси начини за промяна на легитимно и влязло в сила решение”.

Според консорциума Регионалната система за управление на отпадъците е изградена върху общински имот, като община Благоевград се явява оператор на инсталацията. Общото събрание на РСУО не е взело решение за определяне на съсобственост на другите четири общини.

Жалбоподателят е категоричен, че липсват законови основания да се прекрати договорът. Това е възможно само при отпаднала необходимост от възлагане на договора и при възникването на форсмажорни обстоятелства.

Депото е открито през септември 2019 година и има комплексно разрешително. Не търпи спорове фактът, че петте общини остро се нуждаят от това съоръжение.

В мотивите на кмета Томов не е посочено на базата на какви аргументи е избран новият подход. Дали общинската фирма, с която планира да сключи договор за изпълнение, разполага с необходимия ресурс, колко време ще отнеме доставката на техниката, колко допълнителни средства ще се наложи да бъдат инвестирани в това и как тази промяна ще е в интерес на хората. Дружеството смята, че в обжалваното решение са изложени „абсурдни и смехотворни промени” в обстоятелствата, тъй като са свъзани с промяната на физическите лица – някои новоизбрани кметове на част от общините и респективно на Общото събрание на РСУО.

Комисията за защита на конкуренцията е категорична, че процедурата трябва да бъде върната на етап продължаване от последното законосъобразно действие за сключване на договор с определения изпълнител или за прекратяване при съобразяване с изложените в този акт мотиви. Независимо от това дали кметът е Атанас Камбитов или Румен Томов, кметът на общината като възложител на поръчката е следвало да сключи договор за изпълнение дейностите по поръчката или да я прекрати в условията на законосъобразност при действително наличие на някоя от хипотезите на член 110, алинея 5 от ЗОП – отпаднала необходимост. В мотивите за прекратяване на процедурата такива условия не се установяват. Смяната на кметовете по никакъв начин не обезсилва предходните действия на Камбитов.

В конкретния случай налице е единствено декларирано намерение договорът да бъде възложен по друг ред, което обаче не е скрепено с каквато и да било степен на сигурност на изпълнение, нито с обоснована финансова благоприятност или някакво друго предимство. Единствено декларираното намерение на кмета Томов за сключване на договор по различен от провеждане на открита процедура ред безспорно е недостатъчно, за да обоснове отпадане на необходимостта от тази открита процедура. Ршението на КЗК може да се обжалва пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. „Очакваме да получим мотивите на КЗК, за да преценим какви действия ще предприемем”, лаконично коментира решението кметът Румен Томов.

Comments

comments