Катя Бельова с втори мандат като председател на Окръжен съд – Благоевград

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 8 гласа „за“ и 6 гласа „против“ Катя Николова Бельова за втори мандат председател на Окръжен съд – Благоевград. Катя Бельова има над 29 години общ юридически стаж, 27 от тях в органите на съдебната власт. От 02.11.2010 г. изпълнява длъжността административен ръководител – председател на Окръжен съд – Благоевград. В Концепцията за стратегическо управление Катя Бельова са посочени следните точки, поставяйки си за цел усъвършенстване дейността на Окръжен съд – Благоевград, като приема за кауза утвърждаването на модел на справедливо, достъпно, електронно правосъдие и като се уповава на пълната подкрепа на съдийския състав на Окръжен съд – Благоевград, а също на магистрати от съдебния район и от съдебната администрация. Съдия Бельова набелязва като приоритети за бъдещата работа качественото правосъдие и постигане на европейски стандарти на правораздаване; усъвършенстване реформата в правораздаването чрез възможностите за обучение, семинари, конференции и форуми; насърчаване подобрения в качеството на работа в съда и администрирането на системата за управление, чрез внедряване на допълнителни възможности за електронно уведомяване по делата; поддържане на изградената организация за поддържане и използване на професионалната компетентност – да се създадат допълнителни правила за екипност между администрацията и съдийските състави, с тенденция да се създадат правила за екипен принцип между администрациите на съдилищата в региона; провеждане на периодични работни срещи за отстраняване на различията, за справяне с ефекта на прегаряне на работното място, както и създаване на условия за стремеж към подобряване качеството на работа и т. н.

Comments

comments