Как частно дружество купи общински имот в Петрич, за да прави център за възрастни, но не го реализира

През месец април  2019 година, община Петрич продаде на частно дружество, един етаж от болницата в града на повече от изгодна цена.

Идеята на продажбата бе да се изгради комплекс от висококачествени социални услуги под формата на дом за хора в пенсионна възраст на база център за настаняване, което от друга страна щеше да осигури и работни места.

Инвестиционните ангажименти на купувача обаче,  все още не са  изпълнени, а сроковете са изтекли отдавна. Въпреки това общината не е предприела никакви действия, спрямо купувача и всичко  започва да изглежда като поредния „подарък“, който някой е получил. 

 

Сделката

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗОС, чл. 43, ал.1 и чл.93 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с влязло в сила Решение № 1076 от протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр. Петрич, проведено на 19.12.2018 г. и Решение № 1140 от протокол № 41 от заседание на Общински съвет гр. Петрич, проведено на 21.02.2019 г. и протокол от 24.04.2019 г. за проведен публично оповестен конкурс е издадена заповед за продажба на недвижим имот, който се намира в сградата на болницата в Петрич.

Имотът е с площ 616 кв.м. и представлява 5-ти етаж в болничното заведение. Купувачът спечелил въпросния конкурс е фирма „ ЕКСПРО ИВЕНТС ” ЕООД. 

В условията за продажба са включени инвестиционни намерения, които трябва да се изпълнят в срок от 180 дни.

ЕКСПРО ИНВЕВТС” ЕООД  в своето предложение предлага:

  1. Изграждане на комплекс от висококачествени социални услуги под формата на дом за хора в пенсионна възраст на база център за настаняване, на пълен пансион или полупансион, съдействие за социални контакти и медицинска помощ.

  2. Продажна цена за СОС с идентификатор в 56126.603.1555.12.5 по КККР на гр. Петрич в размер на 153000 лв.(сто петдесет и три хиляди лева).

  3. Срок за реализация на инвестиционното предложение – 180 (сто и осемдесет дни) от датата на подписване на договора за продажба.

  4. Разкриване първоначално на 6 (шест) работни места, като тенденцията е в период от две години работните места да нараснат до 12 (дванадесет) броя. Предвидено е едно от работните места да бъде предназначено за лице с увреждане или лице в неравностойно положение.

  5. 18 вида СМР като подробно е описана технологията на тяхното изпълнение, спазвайки техническите норми и стандарти за висококачествено изпълнение на дейностите както и технологията на тяхното изпълнение в съответствие с техническите изисквания, спазвайки техническите норми и стандарти за висококачествено изпълнение на дейностите, както и 10 видове услуги, които ще бъдат предоставени в дома за възрастни хора, посочени са ползите от реализацията на обекта, представени в три групи: за възрастните хора – 7 ползи; за града и живущите- 5 ползи и за Община Петрич- 15 ползи.

Срокът започва да тече от датата на подписване на договора, или на 31 май 2019 година. Датата е видна и от справка в Имотния регистър, която показва кога е изповядана сделката, както и нейната стойност.

Лесно можем, да пресметнем, че към днешна дата са изтекли 285 дни, което означава 100 дни след крайния срок, поставен в условията за продажба.

Интересно е също, че за продажбата на подобни имоти, обикновено се провеждат търгове, които предполагат и повишаване на цената, като това е в интерес на продавача, в този случай обаче община Петрич е провела „конкурс“. Причините довели до това решение са не ясни за нас, а отговор може да даде само кмета на общината.

 

КОЯ Е ФИРМАТА?

Проверка в Търговския регистър показва, че „ЕКСПРО ИВЕНТС“ ЕООД е регистрирана в София, на името на Борис Мечкуев, а основната й  икономическа дейност от НКИД: ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ.  

Тук изниква и логичният въпрос, как фирма с подобна дейност,  ще осъществи изобщо “ Изграждане на комплекс от висококачествени социални услуги под формата на дом за хора в пенсионна възраст на база център за настаняване, на пълен пансион или полупансион, съдействие за социални контакти и медицинска помощ.“?  

Дейността на фирмата с нищо не подсказва, че разполага с капацитета и възможностите, да се справи с подобни инвестиционни намерения и да осъществява подобна специфична  дейност, каквато са медицинските и социални грижи за възрастни хора.

Още по-логично би било да се запитаме, не е ли забелязал някой в община Петрич това, което ние виждаме от проверката? Не са ли поискали някакви гаранции и обосновка на купувача? Ако не са го сторили, то това не би ли означавало, че са проявили безстопанственост и безотговорност към собствеността на община Петрич?

 

Общинска администрация се прави на сляпа?

Въпреки очевадните нарушения, неспазените условия по договора и пълното право на община Петрич, да развали сделката, именно на тези основания, нищо не се случва.

Служителите на общината и самият кмет, сякаш не забелязват случващото се.

Центърът за възрастни и работните места в него са мираж, повече от 100 дни, след изтеклия срок. Една фирма обаче е получила апетитен имот, на изключително изгодна цена от  248 лв. за квадратен метър и на практика, може да прави с него каквото поиска, докато принципалът се прави на „сляп“ за злоупотребата.

По закон, когато не са изпълнени условията по подобна сделка, продавачът- в случая община Петрич би трябвало да предяви претенции и да оспори контракта.  В този случай, по необясними причини, това не се случва.

Далеч сме от мисълта, че в град с големината на Петрич, може подобно бездействие от страна на една фирма да остане незабелязано. По всяка вероятност, за мълчанието на кмета на общината Димитър Бръчков има някаква причина, но тя със сигурност не почива на законовите норми, които  го задължават да бъде отговорен и добър стопанин на общинската собственост.

Както в повечето случаи от последните месеци, опитите ни да свържем с Димитър Бръчков, за да му зададем въпросите, които вълнуват обществото удрят на камък. Това от своя страна, предизвиква у хората още повече съмнения, по отношение на работата му.

Оставаме разбира се отворени към това, да публикуваме позицията на Бръчков и община Петрич, тогава когато сметнат, да дадат отговори на гражданите на общината. Преди да го направят ги съветваме, да се разходят до сградата на болницата в града и да се уверят, че център за възрастни няма, ако все още не са разбрали или не искат да повярват на нас, въпреки, че ние вече ходихме и проверихме.

 

 

Comments

comments