Информация за подадените проекти за развитие на общините в Пиринско

Областният съвет за развитие на гр. Банско вчера реши освен приоритетния проект на област Благоевград – извършване на реконструкция и модернизация на ГКПП Станке Лисичково / МП Логодаж, да бъдат представени и стратегическите проекти във връзка с разработването на целенасочена инвестиционна програма на общините от област Благоевград.
По важните проекти, с които община Банско ще кандидатства касаят инициативи свързани с проучване и сондиране на минерални води и изграждане на спортен комплекс на територията си. Както и ски зона в Добринище, а очакваните резултати от изпълнението им са увеличаване възможностите за диверсификация на туризма и повишаване на жизнения стандарт на населението на цялата община. Предложенията за проекти на община Белица пък са ориентирани предимно към подобряване на инфраструктурата, качеството на живот на възрастните хора и хората с увреждания, медицинското обслужване и жизнения стандарт на населението. Основните проекти са: „Реконструкция на общински път с. Елешница – Палатик-Черешово“; „Изграждане на водопроводна мрежа в малките населени места в общината“; „Изграждане на дневен център за възрастни хора и хора с увреждания“; „Разкриване на център за спешна и неотложна помощ в община Белица“
Община Благоевград представи проекти за изграждане на Балкански университетски център, Международен Интер Експо Център, Логистичен транспортен център и „Спортен Благоевград“, като очакваните резултати от изпълнението на проектите са създаване на благоприятни условия за развитие на бизнеса, създаване на нови работни места, привличане на външни инвестиции и подобряване на условията за спорт.
В проектите на община Гоце Делчев е заложено изграждане на газопроводна връзка Симитли-Разлог-Банско-Г.Делчев,изграждане и ремонти на общински (Гоце Делчев – с.Мусомища) и околовръстни пътища, благоустрояване на курортна местност Попови ливади, рехабилитация на ВиК системата на гр. Гоце Делчев.
Община Гърмен се е насочила към изграждане, рехабилитация и ремонт на междуселските пътища, като по този начин се цели развитие на горското и селското стопанство и туризма, а чрез изграждане на обходен път с. Гърмен – с. Огняново – изместване на трафика от товарни автомобили от селата: Гърмен, Марчево и Огняново.
Община Петрич пък гласува приоритет на развитието на балнеолечението и спа туризма чрез стратегическите проекти: „Реконструкция на водопровод за топла минерална вода от местност „Рупите” до съществуващ резервоар в гр. Петрич”, Изграждане на разпределителна мрежа за минерална вода в град Петрич за нуждите на елементи от образователната и здравната инфраструктура, “МБАЛ Рокфелер – обновяване на здравна инфраструктура и прилежащо пространство”.
Община Разлог представи 19 на брой стратегически проекти обвързани с желание да се подобри цялостната визия на централната градска част на Разлог, изграждане и реконструиране на спортни зали и комплекси, рехабилитация на общински и републикански пътища, изграждане на довеждащ газопровод Симитли – Разлог – Банско и туристическа зона „Пирин – Кулиното“.
Община Сандански е разработила проекти за Разширение и модернизация на промишлената зона, както и привличането на нови инвестиции; Реконструкция и модернизация на техническата инфраструктура на промишлената зона на град Сандански; Модернизация на общински път – пътна връзка на град Сандански с пътен възел Сандански на АМ Струма и изграждане на кръстовище на две нива с първокласен път I-1 (E-79); Изграждане на продължение на бул. Тодор Каблешков в град Сандански, тангентиращ с кв. Изгрев и достигащ село Поленица.
Община Сатовча представи проектите: Изграждане на физкултурен салон и прилагане на енергийно ефективни мерки в сградата на СОУ „Христо Смирненски” с. Кочан; Изграждане на резервоар за питейна вода с. Ваклиново, Благоустрояване на улични настилки в селата Годешево, Слащен, Вълкосел, Сатовча и Плетена; Прилагане на енергийно ефективни мерки в сградата на читалище „Изгрев” с. Вълкосел, Изграждане на общински път с. Кочан – с. Фъргово. Община Симитли е работила над проектите: Изграждане на енергоспестяващо улично осветление в гр. Симитли, Реконструкция и доизграждане на канализационната и водопроводната мрежи на гр.Симитли,„Реконструкция и доизграждане на път BLG2292/BLG1071 Симитли – Докатичево- Брестово – Сухострел– землищна граница с Република Македония и изграждане на новоГКПП”, което се очаква да облекчи трафика на автомобили, пътуващи от и за Република Македония. Община Струмяни представи два проекта: „Допълнително водоснабдяване на група села на територията на община Струмяни (с.Илинденци, с.Струмяни, с.Микрево, с.Драката, с.Каменица, с. Горна Крушица)“ и „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтовата настилка в с.Микрево“.
Община Хаджидимово – „Път Копривлен – Парил – Голешево – Катунци“ има за цел да подобри транспортната свързаност към и от регионите в долното поречие на р. Места и Западните Родопи, като значително ще бъдат намалени времето за пътуване, разходите за гориво и замърсяването на околната среда.
Община Якоруда представи проекти за реконструкция на уличната мрежа в гр. Якоруда и в съставните населени места, изграждане на водопровод от с.Аврамово до с.Смолево и с.Конарско, изграждане на център за рехабилитация и балнеолечение. Всички стратегически проекти, които бяха представени и защитени на заседанието от съответните общини, получиха одобрение и подкрепа от Областния съвет за развитие.
На заседанието някои от кметовете не подписаха споразуменията за комплексно административно обслужване между общините и Областна администрация Благоевград. След като и останалата част от кметове подпишат споразуменията ще бъде улеснен достъпът и времето за обслужване на гражданите, в резултат на което заявленията за предоставяне на услуги от Областната администрация ще бъдат придвижвани по служебен път, без да се налага на заявителите да пътуват до Благоевград, за да ги подават лично.

Comments

comments