Ивайло Златанов: Заповедта за преместване в друго училище на Емине е законосъобразна и целесъобразна

Началникът на Регионалния инспекторат по образование в Благоевград Ивайло Златанов съобщи, че подкрепя решението за изключване на 16-годишната Емине от училище.
„В края на ноември месец има заповед на директора, след решение на педагогически съвет. Тогава наложеното наказание е предупреждение за преместване в друго училище. След като за един относително дълъг период не можахме да убедим нито бащата, нито самата ученичка, след решение на педагогически съвет, със заповед на директора е наложено наказание преместване в друго училище. Това се случва с дата 7 март“, каза Ивайло Златанов.
„Постарал съм се да окажа методическа помощ на директора и колегите от училище. Считам, че заповедта е законосъобразна и целесъобразна. Има правила и тези правила трябва да се спазват от всички граждани. Задължение на учениците е да идват във вид такъв, какъвто е регламентиран в закона за народната просвета, в правилника за приложение на закона за народната просвета и тази конкретизация, която е направена в правилника за дейността на училището“, заяви директорът на Регионалния инспекторат.
След като припомни, че преди време след подобен казус в крайна сметка се стига до необходимото разбиране от страна на родителите на друго дете с мюсюлманско вероизповедание, че правилата са едни, ала трябва да се спазват от всички, Златанов заключи: „Училището е свято място и там трябва да се ходи във вид, който съответства на добрите нрави и на това, че посещаваме институция като училище. Няма как в това свято място да ходим във вид, който не е регламентиран и несъответства на добрите нрави“.

Comments

comments