Защо новата общинска структура влиза в Административен съд?

 

„Областният управител Бисер Михайлов върна за преразглеждане на ОбС-Благоевград решението за приемане на новата структура на общинска администрация. Заповедта на Михайлов е изпратена до ОбС-Благоевград, кмета Томов и Административен съд.“, съобщиха вчера медиите в Благоевград.

Това е второ оспорване на новата структура на общинска администрация, първото бе по искане на
съветниците от ГЕРБ, с мотив, че е прието на извънредна сесия, без нищо да налага неотложното
приемане на решението. Изменението на структурата бе гласувано на две поредни сесии на местния парламент на 10 и 31 януари.

На практика обаче, оспореното от областният управител решение, не се връща за преразглеждане в ОбС, а влиза като казус в Административен съд-Благоевград. По закон няма как едно решение, да бъде връщано за прегласуване два пъти.

Това действие на Бисер Михайлов предизвика поредица от реакции, като част от тях бяха насочени в посока на тенденциозност и дори личностни противоборства на партийна основа.

Именно по тази причина решихме , да направим обстойна проверка на фактите, за да изясним реалната причина за това решение на Михайлов, преди да „издаваме“ присъди и да отправяме обвинения.

Какви са мотивите за оспорването?

Оказва се, че от  приетото Решение №15, от Протокол №2 от 31 януари 2020 год. ,  с което се приема повторно общата численост  и структура на Общинска администрация-Благоевград, е установено, че така приета- тя противоречи на разпоредбата на чл.4, ал.1, ал.3 и ал.4 от Закона за администрацията.

Чл. 4. (1) Администрацията е организирана в дирекции.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г.) Към главните дирекции и дирекциите могат да се създават отдели. В администрацията на Министерския съвет могат да се създават и самостоятелни отдели.

(4) При необходимост към отделите могат да се създават сектори.

Според така изготвената и приета от ОбС-Благоевград структура обаче, има няколко звена ,които се създават самостоятелно, без да са организирани към дирекции, съответно отдели и сектори.

Така приетата численост и структура на Общинска администрация не съответства на на императивните разпоредби, именно на споменатия вече  Закон  за администрацията. В него е уредена нормативно структурата на администрацията, която е задължителна за всички органи в Република България.

От цитираните разпоредби, следва еднозначен извод, че всяка администрация трябва да бъде структурирана  най-малко в две дирекции, според разпределението на дейностите на обща и специализирана. Отдел и сектор, като самостоятелна структурна единица не могат да бъдат сформирани/създавани/, тъй като отделите могат да бъдат създавани само към дирекции, а сектори се създават само при необходимост- тоест като изключение и то към съответен отдел.

В конкретния случай, структурата на администрацията, която е приета и одобрена от ОбС-Благоевград, категорично е в нарушение на законовите разпоредби- при липса на основната организационна структура- дирекция, началник-за отдел, и началник-за сектор.

Освен това, ако се вгледаме в самото решение, прави впечатление още нещо важно: създадените  структурни единици като дирекции, отдели и звена не са в йерархическа връзка със секретаря на общината, което на практика пречи, да си изпълнява основната функция- да ръководи административно общинската администрация. Това от своя страна е нарушение на чл. 8 от ЗА.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Административното ръководство на администрацията на органа на държавна власт се осъществява от главен секретар, съответно от секретар на община.

(2) Главният секретар ръководи съответната администрация, като координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на органа на държавна власт и отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията.

Прилагаме примерна схема на Общинска администрация, която изобразява съобразеното със ЗА разпределение и организация на подобни структури:

На разбираем език

Всички звена от общинската администрация са подчинени на кмета, заместник кметовете и на
секретаря на общината. Тази подчиненост обаче, трябва да  е добре определена.

Би било добре, да се изчисти и ясно се дефинира в длъжностните характеристики на всички , трябва да бъде определено кои са звената, на които може да възлага определена работа ,  пред кого отговарят, както и кой носи отговорност за определено действие. Структурата  трябва да бъде ясно дефинирана и съобразена със ЗА.

Неясните и „скъсани“ връзки в йерархията биха могли, да доведат до редица проблеми в бъдеще. По начина, по който е структурирана администрацията, съгласно оспореното решение, може да доведе и до неяснота при търсенето на отговорност.

Правилното структуриране означава и по-сериозен контрол, защото когато един документ от каквото и да е естество мине през служител в сектор, след това  през отдел, дирекция, главен секретар и стигне за подпис до кмета, то вероятността да има пропуск става много по-малка. Съответно, това би довело и до спокойствие и сигурност на самият кмет, който да бъде сигурен, че подписът му няма да го доведе до съдебно преследване или административни глоби.

 

В извод

Оспорената пред АС-Благоевград структура на общинска администрация, доказано има пропуски и несъответствия със закона.

Мотивите, с които Бисер Михайлов е върнал решението още през януари, са съдържали ясни указания за това, как трябва да бъде направена структурата, за да отговаря на всички норми и закони.

Неясно за всички остава, защо след първоначалното връщане на решението от областния управител, тези пропуски не са изчистени, както и кой е отговарял за изготвянето на въпросната структура.

Тук отново изниква въпросът- случайно или не е преповтарянето на едни и същи грешки, както и кой би имал интерес от това. Въпроси, които кметът на община Благоевград трябва да потърси вътре, в самата администрация и хората, на които е било възложено изготвянето на структурата.

За гражданите остава едно огорчение, че забавянето ще доведе до възпрепятстване на работата на администрацията, до която им се налага да опират ежедневно.

За политическите конспиратори се надяваме, че текста е изяснил причините, които доведоха до тази ситуация. Не винаги трябва да търсим вината в другите, в опонентите-политически или лични, понякога трябва да погледнем към себе си и да видим собствените си пропуски и да поемем отговорност за тях.

 

Comments

comments