Започва регистрацията на листите за местния вот

Регистрацията на кандидатски листи в общинските избирателни комисии (ОИК) за местните избори на 29 октомври започва днес. Крайният срок е 26 септември, сочи информация на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Кандидати могат да издигат партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за съответния вид избор, съгласно Изборния кодекс (ИК). Кандидатите, издигнати от партиите, коалициите и инициативните комитети, се подреждат в кандидатски листи.

Всеки независим кандидат, както и кандидат за кмет образува самостоятелна кандидатска листа. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа. Участващите в тях партии не може да участват със самостоятелни листи. Партиите и коалициите, участващи в местни коалиции, не може да регистрират свои листи или кандидати извън тези на местните коалиции. Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.

Не могат да бъдат посочвани и регистрирани като кандидати от името на партии и коалиции военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите като независими кандидати.

От деня на регистрацията до обявяване на резултатите от изборите регистрираните кандидати не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми, освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на Централната избирателна комисия въз основа на мотивирано искане от главния прокурор. Разрешение за задържане не се иска при заварено тежко престъпление, като в този случай незабавно се уведомява ЦИК. Ако регистрацията на кандидат бъде заличена тези права се прекратяват.

При регистрацията кандидатът трябва да представи декларация, че няма друго гражданство в държава извън Европейския съюз и свидетелство за съдимост, съгласно Закона за местните избори. Кандидатът за общински съветник, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя и писмена декларация, в която декларира гражданството; адреса на пребиваване преди датата на насрочване на изборите на територията на съответната община; номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него.

Той трябва да представи и удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права.

Comments

comments