Започва работата по санирането на сградата на Общинска администрация – Симитли

Днес кметът на община Симитли – Апостол Апостолов, подписа Акт образец 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка, с което започва работата по санирането на сградата на Общинска администрация – Симитли.

Обновяването на сградата е в изпълнение на спечеления проект на Община Симитли – „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги – собственост на община Симитли“, Договор № BG06RDNP001-7.008-0012-C01 по Оперативна програма “Програма за развитие на селските райони“, Приоритетнa ос “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Освен сградата на Общинска администрация – Симитли, проектът обхваща и сградите на кметствата в селата Крупник, Брежани, Градево, Мечкул, Ракитна, Сенокос и Сушица.

Кметствата в Крупник и Брежани са първите, в които започнаха плануваните проектни дейности, след като на 12.03.2021г. бе подписан Акт образец 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003г. за откриване на строителна площадка. След тях, Акт образец 2 по Наредба № 3 бе подписан и за кметствата в Мечкул и Ракитна на 28.07.2021г. Следват Градево, Сенокос и Сушица.

Общата стойност на проекта е 809 360.55 лв. От тях 687 956,46 лв. са финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 121 404,09 лв. – национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

Основната му цел е намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на енергийните им характеристики чрез саниране (пълно или частично); Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез отоплителни системи с висока ефективност, включващи и възможности за регулиране на потреблението и поддържане на стабилни нормативни параметри на микросредата в отопляваните обекти; Популяризиране и насърчаване на добрите практики в сферата на договорирането за енерго – спестяване в общинския сектор; Намаляване емисиите на парниковите газове; Модернизиране на осветлението в общинските обекти, без да се намалява нивото на осветеност и качеството на осветлението (чрез използване на компактни луминесцентни лампи, автоматични системи за контрол, управление, ниво на осветеност).

Comments

comments