Започват дейностите по проект за образователна интеграция на децата и ученици от етническите малцинства в Благоевград

Започва реализирането на дейности по проект на община Благоевград „Община Благоевград – Място за Етно Новаторство” /ОБМЕН/. Проектът е одобрен за финансиране от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Бенефициент е Община Благоевград, а партньори са Фондация „Програма Стъпка по Стъпка”, ЦДГ № 6 „Щастливо детство”, ЦДГ № 11 „Здравец”, ХІ ОУ „Христо Ботев” и СОУИЧЕ „Св. Климент Охридски”.

Основната цел на проекта е да се реализира общинска политика за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства чрез взаимодействие между местната власт и образователните институции. В рамките на проекта се изготвя анализ на изпълнението на общинските програмни документи, свързани с образователна политика, начин за учене, прилагане на индивидуален подход в хода на възпитателните взаимодействия, ниво на социална адаптация, партньорство със семействата на децата, социални институции и неправителствени организации.

По проекта ще се проведе двудневно обучение на общински служители с цел повишаване капацитета на местната власт при планиране, управление и мониториране на процеса на образователна интеграция за успешно включване в дейности за работа в мултиетническа среда. Четиридневно обучение е предвидено за представители на педагогическите екипи на партньорските образователни институции с цел тяхната допълнителна квалификация за работа в мултикултурна среда.

В рамките на проекта ще бъде изготвен доклад за състоянието на общинската образователна политика, на средата за образование, прилагането на индивидуален подход в хода на педагогическите взаимодействия, социална адаптация и партньорството със семействата на децата. Ще бъде разработена Комуникационна стратегия за образователна интеграция в училищата и детските градини. В края на проекта ще бъде проведена общинска конференция за предоставяне на резултатите и на добрите практики по проекта.

Чрез „Община Благоевград – Място за Етно Новаторство” /ОБМЕН/ се изпълнява задача от Приоритет „Образование” на Плана за действие на Община Благоевград за интегриране на ромите 2013-2014 година, приет от ОбС – Благоевград, а именно формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти.

Comments

comments