Зам. кметът инж.Тунева подписвала „договори за услуги“ с фирми работещи с община Благоевград ?

d94ec6eb96eb5f25a39f292605530f53

На 02 октомври 2017 година, след като няколко месеца по-рано инж.Янко Янков подаде оставка, на негово място като заместник-кмет по строителство и сигурност в община Благоевград бе назначена инж. Емилия Тунева. Тя е магистър по образование. През 1989 г. завършва Висш институт по архитектура и строителство, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“. Омъжена, с две деца. От 1990 година работи към Фирма „Агропромпроект“ ООД като проектант, строителна фирма- Главболгарстрой Холдинг АД- железопътно строителство. Работила е и по програма за реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Дупница – Кулата. До 2007 година инж. Тунева работи и в ГБС Благоевград АД. След този период започва да развива частен бизнес като проектант. Нейното официално представяне бе на редовна сесия на ОбС-Благоевград на 29 септември 2017 година.

Договор сключен на 27 ноември 2017 година и офертата към него, за обществена поръчкаИзпълнение на инженеринг – проектиране, ведно с авторски надзор и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и цялостно обновяване на фасадите на сгради на ОД МВР и Първо РПУ – Благоевград“, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”, отвориха много важен въпрос, свързан с конфликт на интереси при заместник кмета инж.Тунева.

Dogovor_98-00-327_27112017-(1)-(1)-001

В офертата, която както е написано и в договора е неизменна част от него, в екипа Проектанти, фигурира името на зам.кметът инж. Емилия Тунева. Наличието на това обстоятелство навежда на сериозни съмнения за конфликт на интереси, тъй като на практика излиза, че заместник кмет е част от екипа на изпълнител по обществена поръчка в същата община, в която работи първият. Нещо повече, поръчката попада в ресора и под контрола именно на инж.Тунева.

Oferta_O-03-293_23062017-021

 

Освен този договор, попадаме и на други два, на фирмите „Стилстрой-М“ ООД на Михаил Камбитов и „Миле инженеринг“ ЕООД, които имат сключени договори за поръчки в община Благоевград на 08.08.2017 година, за инженеринг по Националната програма за енергийна ефективност. В офертите и на двете фирми, и в списъците им със специалисти, отново попадаме на името на инж.Тунева, в първата фирма е отбелязана като „Проектант по част ПБЗ“, а във втората като „Конструктор“. Срокът за изпълнение и на двата договора е 65 дни, което означава, че към 02 октомври, когато инж. Емилия Тунева е назначена за зам.кмет, същите все още са били в процес на изпълнение.

Тези факти пораждат логични въпроси, които налагат бързи и адекватни отговори от страна на Тунева, а и от общинското ръководство. След установяване на въпросните обстоятелства, ние, изпратихме запитване до заместник кмета, в което задаваме няколко конкретни въпроса:

 1.Инж. Тунева, имала ли сте договорни или други трудови правоотношения с фирма „Стилстрой М“ ООД, като „Проектант по част ПБЗ“, по договор от 08 август 2017 година? 

2.Ако сте имала, кога приключиха те?

3.Имала ли сте договорни или други трудови правоотношения с фирма „Миле инженеринг“ЕООД като „Конструктор“, по договор сключен на 8 август 2017 година?

4.Ако да, какви и кога приключват?

5.Имала ли сте договорни или други трудови правоотношения с фирма „Ай би си-консулт“ ЕООД, която на 27 ноември 2017 година сключва договор за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и цялостно обновяване на фасадите на сгради на ОД МВР и Първо РПУ – Благоевград” , като „Проектант-част Конструкции“?

В отговор получихме обяснение, в което липсва конкретика, а по-скоро е използвано завоалирано обяснение, което не цели изясняване на фактическата обстановка. Публикуваме отговорът, без редакторска намеса:

Уважаема г-жо Димитрова,

 във връзка с Ваше запитване бих искала да Ви информирам, че:

     От 02 октомври 2017 година заемам длъжността заместник –кмет по строителство и сигурност на община Благоевград. Преди да бъда назначена на този пост съм работила на свободна практика в различни фирми, като проектант и инженер.  При встъпването ми като заместник- кмет съм прехвърлила авторските си права на правоспособни проектанти.

  До 02 октомври 2017 година съм участвала в търгове за инженеринг по много процедури, но не съм сключвала договорни правоотношения. Договорите, които съм подписвала с фирми са били за извършване на услуга.

 

От първата част на така написания отговор, можем само да предполагаме, че на първите два въпроса инж.Тунева отговаря, че е прехвърлила авторските си права, тоест е прекъснала взаимоотношения с фирмите, когато е станала зам. кмет.

От последната част на писмото и до нас, в който пише, че „…Договорите, които съм подписвала с фирми са били за извършване на услуга.“, става ясно, че все пак е имала отношения с фирми, работещи с общината. Какво означава това? Заради липсата на конкретен отговор  се налага, да анализираме какво е казала с това твърдение. Първо, не отрича отношенията си с „Ай би си- консулт“ ЕООД.

Второ, потвърждава, че е сключвала „договори за извършване на услуга“, което на практика противоречи на заеманата от нея длъжност, най-малкото, защото същите фирми изпълняват обществени поръчки  в община Благоевград, и в ресора ръководен от нея. Какви са били въпросните услуги, инж.Тунева не уточнява и можем само да гадаем за какви „услуги“ става дума.

Трето и може би най-важно е, че това със сигурност прилича на конфликт на интереси, който обаче не е видимо да е деклариран от нея в ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО чл.12, т.2 ВЪВ ВРЪЗКА С чл.14 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, която е длъжна да попълни, заради заеманата длъжност на зам.кмет.

Dekl_12_Emiliya_Tuneva-001
Dekl_12_Emiliya_Tuneva-002

Поради наличието на всички факти, проверихме и фирмата „Ай би си-консулт“ ЕООД, която оказа се е изпълнила няколко поръчки в община Благоевград, някои от тях самостоятелно, а други в консорциуми или съдружие с други фирми. Така например разбираме, че същата е работила по „Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР, авторски надзор) за осигуряване на материална база за Център за обществена подкрепа за деца и семейства, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, във връзка с изпълнение на проект „Социална инфраструктура за услуги за деца”, Административен договор № BG16RFOP001-5.001-0027-C01/30.01.2018 г., по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, по Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ за 679490.64 лв. без ДДС. Участвала е и в изпълнение на договори по Националната програма за енергийна ефективност.

А свързаностите с други фирми, които изпълняват обществени поръчки, стават ясни от справка в официалните регистри:

related_companies_graph

В допълнение може да се каже, че от така видните данни, можем да зададем и въпроса, дали инж. Тунева като зам.кмет може да влияе на избора на изпълнители на поръчки, при наличието на отношения между нея и същите.

Въпрос, относно тези факти, ще отнесем и до ръководството на община Благоевград, в лицето на кмета Камбитов, защото става дума за човек, работещ в неговия екип, назначен и работещ там, благодарение на гласуваното му доверие. Важно е също да се спомене, че във всеки договор за възлагане на обществена поръчка има клауза, която дава право на възложителя „…да предприеме всички необходими мерки, за предотвратяване на конфликт на интереси…“ . Това от своя страна налага, да се провери защо и кой не е осъществил този контрол, както и дали ще произтекат действия, след оповестяването на тези данни.

Comments

comments