Забранява се строителството в санданския парк

Забраняват се строителните дейности в санданския парк. Общината ще предяви искане за обявяването му за паметник на градинското и парково изкуство.
Със заповед от 30 юни кметът Кирил Котев откри производство по налагане на строителна забрана. Ветото ще бъде в сила до изготвянето на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на парка, но не повече от 2 години.
Към момента е установено, че за територията в обхвата на разработката са одобрявани частични ПУП-ПРЗ за отделни имоти, частна собственост, с предвиждания за жилищно, обществено и курортно строителство. Тяхното прилагане, без предварително изследване на въздействието им върху територията на парка, биха компрометирали мерките по опазването и благоустрояването му, както и възможностите за разширение на територията му – включително чрез отчуждаване или придобиване чрез замяна на поземлени имоти – частна собственост.
До 8 юли заинтересованите лица от различни организации могат да посочат кой ще ги представлява в обществено-консултативния съвет за подпомагане на общинска администрация при издаването на строителната забрана. Правилата за работа на този съвет ще се оповестят на официалната страница на общината до 12 юли. Общественото обсъждане на проекта за заповед за налагане на строителна забрана е предвидено за 27 юли от 17,00 часа в сградата на кметството.

Comments

comments