Европа инвестира близо 1.5 млрд. евро за работни места в България

работа

Близо 1,5 млрд. евро ще инвестира Европейския социален фонд (ЕСФ) в България до 2020 г. С националното съфинансиране сумата се увеличава до 1,7 млрд. евро. С този ресурс всяка година се реализират проекти за създаване на нови работни места, подобряване на условията на труд, повишаване на уменията и знанията на работещи и безработни, превенция на ранното отпадане от училище, осигуряване на стипендии за студенти, ограмотяване на възрастни, подпомагане на икономически неактивни, хора с увреждания, самотни родители, многодетни майки. През 2018 г. по линия на ЕСФ оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ ще финансира програма „Работа“. По нея се очаква да бъдат наети около 10 000 безработни от близо 200 общини, в които безработицата е над средната за страната.
Със средства от ЕСФ ще се насърчава предприемачеството и ще се гарантира отпускането на нисколихвени кредити до 50 000 лв. за стартиращи фирми и социални предприятия. Ще продължи и подкрепата за създаване на мрежа от качествени социални услуги, които да осигурят по-добра грижа и условия за живот на децата и младежите, настанени в социални домове. Над 180 хиляди души са получили подкрепа от Европейския социален фонд от 2014 г., когато започна настоящия програмен период. Близо 45 000 безработни са намерили препитание, а други над 40 000 младежи са започнали първата си работа или са преминали през обучение или стаж по проекти, финансирани по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ през последните 3 години. За същия период над 48 000 хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами са получили личен, домашен или социален асистент.
През миналия програмен период (2007-2013 г.) всеки десети българин е участвал в проекти, финансирани по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Чрез тази подкрепа в България са създадени 140 000 работни места, а над 400 000 души са преминали курсове за професионално обучение и са станали по-конкурентоспособни на пазара на труда. В периода 2007-2013 г. по проекти, финансирани чрез Европейския социален фонд са подобрени условията на труд в над 1400 фирми, създадени са близо 150 центъра за настаняване от семеен тип, 56 000 деца бяха върнати в образователната система, а близо 20 000 възрастни завършиха програми за ограмотяване. Търсенето на възможности за продължаване на подкрепата от ЕСФ и след 2020 г. е приоритет на Българското председателство на Съвета на ЕС. Първата стъпка в тази посока ще е организирането на международна конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на тема „Инвестиции в хората – пътят напред“ на 15 и 16 февруари в София. Целта на конференцията е да се превърне в платформа за изразяване на позиции и идеи по темата, както и за идентифициране на основните тенденции за бъдещото финансиране на инвестициите в развитието на хората. В конференцията ще участват над 350 представители на институции на ЕС, национални, регионални, местни публични органи, социални партньори, организации на гражданското общество, академични среди и други заинтересовани страни.

Comments

comments