До 15 октомври се подават молби за еднократна целева помощ за първокласници

Срокът за подаване на молби за еднократна целева помощ за първокласници изтича на 15 октомври. Документите се подават в дирекция „Социално подпомагане“ след записване на детето в първи клас. Размерът на помощта е 250 лева. Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията трябва да е по-нисък или равен на 400 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Comments

comments