ДО МАРТ 2016 Г. ПРОДЪЛЖАВА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” В СИМИТЛИ

27лица с увреждания и възрастни болни от община Симитли се ползват от новите възможности за грижа, осигурени по проекта. 27 са потребителите на социална услуга личен асистент, съответно 27, осигурени със средства по проекта.

Чрез дейностите по проекта „Нови възможности за грижа” се подобрява достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и се постига независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора. Чрез предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги се гарантира по-добро качество на живот, независимост и достойнство на потребителите. Услугата „Личен асистент” продължава да се предоставя в национален мащаб на принципа „индивидуален бюджет” и по този начин надгражда операция „Алтернативи”, като осигурява непрекъсваемост на предоставяне на услугата на уязвимите групи. Целта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
На 18 март тази година между Министерството на труда и социалната политика, в качеството му на управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, и АСП (в качеството й на конкретен бенефициент), беше сключен договор, с който стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа”. Общата стойност на проекта възлиза на 64 966 534,16 лева, от които 55 221 554,04 лева са средствата от Европейския социален фонд и национално съфинансиране в размер на 9 744 980,12 лева. Проектът се реализира в 28-те области на страната, като партньори са всичките 265 общини, включително 23-те столични района.
Във връзка с изпълнението на проекта и ангажиментите на АСП и общините-партньори беше подписано Споразумението за партньорство с АСП за изпълнение на дейностите на проекта на местно ниво.

Продължителността на проекта „Нови възможности за грижа” е 13 месеца, като дейностите следва да приключат до март 2016 г. Очакваните резултати са 12 000 лица с увреждания и лица над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване да ползват услугата „Личен асистент”.

Comments

comments