Дни на отворените врати в Катедрата по Химия на ЮЗУ се проведоха за ученици

На 14 и 15 април се проведоха Дни на отворените врати в Катедрата по Химия на Югозападен университет „Неофит Рилски“. Ученици от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, СОУИЧЕ, ПГ по икономика, НХГ ‘‘Св. Св. Кирил и Методий‘‘, ПМГ ‘‘Сергей Корольов‘‘, 7 СОУ, Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост посетиха катедрата, за да се запознаят със специалностите, изучавани в нея, а най-любопитните и любознателни посетиха лабораториите, в които се обучават студентите.
Докторанти и студенти направиха забавни химични опити с интересен и зрелищен резултат.
В катедра „Химия“ се обучават студенти в три специалности ОКС „Бакалавър“: „Медицинска химия“, „Химия“, „Педагогика на обучението по Химия и физика“. Курсът на обучение и за трите специалности е четиригодишен (редовна форма на обучение) с възможност за продължаване на обучението в магистърски програми и придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. Методическото направление в катедра „Химия“ организира едновременно обучение за придобиване на учителска правоспособност от студенти в специалност „Химия“. Катедра „Химия“ провежда обучение по три магистърските програми („Биологично активни вещества и лекарствени средства“, „Метрология в химията“, „Химия и екология“), предназначени за завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър“ по химия или сродни специалности, в които химията е съществен компонент на обучението
Обучението по магистърските програми е 2 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“ в съответното професионално направление и 4 семестъра за завършили други специалности. За почти 30 години от създаването, специалност „Химия“ са завършили над 400 специалисти, а „Педагогика на обучението по химия и физика“ над 130. Допълнителна професионална квалификация Учител по Човекът и природата са получили 40 човека. Успешно защитили докторанти са 11.

Comments

comments