Депутати от ДПС искат сеч в горите без позволително

Законът за горите ще претърпи сериозни промени. Внесени са от представители на различни парламентарни групи пред Комисията по земеделие към Народното събрание Ако се приемат, ще нанесат тежък удар върху системата на горите, алармират от Коалиция “За да остане природа в България”, част от която е WWF.

„Спешно и на тъмно се готвят промени, които биха разрешили строежи на писти, лифтове, водохващания и др. без да се променя статута на горската територия, биха ощетили горските предприятия и стопаните на гори, биха позволили сечи без позволително за сеч и без дърветата да са маркирани за сеч“, коментираха от неправителствения сектор.

Депутати от „Български възход“ предлагат облекчения, които ще доведат до предоставяне на право на строеж на лифтове и влекове без промяна на предназначението на горската територия. Друго тяхно предложение е при изграждане на ски-писти теренът да бъде изключван от горския фонд. Предложението на ДПС е за извършване на сеч без издадено позволително и без дърветата да са маркирани за тази цел.

Конкретните предложения са за:

Прехвърляне на 5 процента от акумулираните средства във фонд „Инвестиции в горите“ на държавните горски предприятия на общините.

Премахване на областните планове за развитие на горските територии.

Премахване на плащанията за екосистемни услуги от горите.

Разрешаване на сеч без издадено позволително за сеч и разрешаване на сеч на немаркирани дървета.

Облекчаване на възможностите за строителство в горските територии за негорскостопански цели без промяна на предназначението на територията.
Коалиция “За да остане природа в България” призовава предложенията да не се приемат със следните мотиви:

Предложенията се различават по своите цели от разглеждания законопроект и това е нарушение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и не е провеждана обществена консултация върху тях.

За предложенията не е извършена икономическа оценка за загубите за държавния бюджет и бюджета на държавните предприятия;
Част от предложенията представляват планове и проекти по смисъла на Директивата за стратегическа екологична оценка и като такива подлежат на екологична оценка, каквато не е извършена, сочат от екологичната организация.

Разрешаването на сеч на немаркирани дървета и сеч без издадено позволително, ще компрометира съществуващата система за опазване и контрол в горските територии и ще доведе до множество незаконни сечи.

Предложеното прехвърляне на 5 процента от средствата на фонд „Инвестиции в горите“ на общините би довело до тяхното разпиляване, защото повече от 90% от българските общини нямат опит и практика в извършване на действия за инвестиции в горите, а голяма част от тях нямат и собствени горски територии – тоест, за да извършат подобни дейности те ще трябва да искат разрешения от държавните горски предприятия от чиито фондове са получили средствата.

Comments

comments