Въведоха нови мерки в борбата срещу опитите за кражби на фирми

Нови мерки в борбата срещу опитите за кражби на фирми стават факт с промени в Търговския закон, които бяха одобрени на правителственото заседание. Те ще бъдат предложени за приемане от Народното събрание. За смяна на управители, прехвърляне на дружества и на дружествени дялове, както и за разпореждане с недвижими имоти на дружества отсега нататък ще се изисква не само нотариална заверка на подписа, но и на съдържанието на вписвания документ. Това се извършва с цел да се даде сигурност на гражданския оборот на третите добросъвестни лица, черпещи права. С усложнена нотариална заверка – на подпис и на съдържание, ще бъдат вписвани и постановленията на общите събрания на дружествата с ограничена отговорност във връзка с удостоверяване на обстоятелства за промяна на дружествения договор и приемане и/или изключване на съдружници; намаляване и увеличаване на капитала; избор на управител; решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
Новите разпоредби предлагат Агенцията по вписванията да отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. В действащия закон липсва подобна разпоредба.

Comments

comments