„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура за възлагане на обществена поръчка

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на бактериален инокулант за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води и стабилизиране на утайките на ПСОВ – Благоевград при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“.

ID номер на процедурата в Портала на обществените поръчки: 9049375.

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, на адрес: www.vikblg.com.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград няма да заплаща при публикуване/излъчване на настоящото съобщениие.

С уважение:

ИНЖ. РОСИЦА ДИМИТРОВА

Управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

Comments

comments