Владимир Елезов намери алтернатива на дълга,който предизвика скандал на миналата сесия на Обс-Благоевград, утре внася предложението

Независимият общински съветник Владимир Елезов, ще входира официално предложение утре в общински съвет,то касае изграждането на ЛЕД осветление на територията на цялата община без да се налага да се поема финансов дълг, каквото е намерението на кмета.Сключване на ЕСКО договор е конкретното предложение,което ще спомогне за осъществяване на мод0ерното осветление и ще спести дълга на общината.
Какво всъщност представляват ЕСКО договорите:Законът за енергийната ефективност (ЗЕЕ, обн. ДВ, бр 98 от от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г.) урежда провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги. С оглед на легалното понятие за “енергийна ефективност”, преследвана от закона цел е да се осигури по-добро съотношение между влаганата енергия и получавания резултат. Мерките за постигане на тази цел са най-разнообразни – подмяна на електрически устройства със сходни от по-висок енергиен клас, оптимизиране на производствени процеси, подобряване на термоизолацията и други.
Средствата, вложени в такива мерки, са значително по-големи по размер от стойността на енергийните спестявания за отделен месец. Т.е. инвестицията има дълъг период на възвращаемост – 10 и дори повече години. Затова са създадени механизми за финансиране на такива мерки от лица, различни от собствениците на сгради и промишлени системи, в които мерките се прилагат. Основно място сред тези механизми заемат договорите с гарантиран резултат.
Тези договори (наричани още ЕСКО договори) имат за предмет осъществяването на мерки за повишаване на енергийната ефективност, при което инвестициите и възнаграждението на изпълнителя се изплащат въз основа реализираните икономии на енергия.
Възложител по ЕСКО договор може да бъде краен потребител на енергия, а изпълнител – лице – търговец по смисъла на Търговския закон или по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария. Допълнително изискване към такова лице е да има предмет на дейност, включващ изпълнението на услуги по договор с гарантиран резултат.
Изпълнителят поема задължение да осъществи мерки и дейности за повишаване на енергийната ефективност на обекта на възложителя, като ги финансира за своя сметка или осигури финансиране от трето лице. Договорът е възмезден – изпълнителят си възстановява направените разноски от разликата между сметките за енергия преди и след повишаването на енергийната ефективност, т.е. в рамките на ЕСКО договора възложителят поема задължение само да продължи да плаща същите нива на сметки за енергия.
Предложението на Владимир Елезов е една добра възможност, която ще спести на общината дълг, който ще я обремени.Ако предложението му бъде прието необходимостта от този дълг напълно ще отпадне, а намерението за изграждането на ново LED осветление на територията на общината ще се осъществи без да се предизвикват излишни конфликти, подобни на този от последната сесия на Обс-Благоевград.
„Ако се стигне до такъв договор, модерното LED осветление ще бъде изградено на територията на цялата община, а не на част от нея, каквото е решението в случай че се поеме дълг. В тази връзка предлагам на следващата сесия в края на месец април Общински съвет Благоевград да гласува следното решение:
Упълномощава кмета на община Благоевград да сключва договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) и да проведе процедура по избор на фирма изпълнител за изграждане на LED осветление на територията на цялата община Благоевград.
Предложението ми не отменя решението за поемане на краткосрочен дълг. Гласуването за поемане на дълг няма обвързваща сила, а е една възможност. Ако предложението ми се приеме такъв дълг няма да бъде необходим.“, казва още в предложението си Елезов.
Това е едно от добрите,абсолютно съдържателни и логични предложения, които целят подпомагането на общината по един по-лесен и безболезнен начин, именно затова ние ще следим с интерес развитието по така направеното предложение и ще ви информираме своевременно.

Comments

comments