“Заедно можем повече – междучиталищна партньорска мрежа за подкрепа и развитие на деца и младежи”

RMV_6552

Под ръководството на Председателя г-н Васил Новоселски и Председател на Областния читалищен съвет Народно Читалище „Никола Й. Вапцаров-1866”, гр. Благоевград в партньорство с Народно читалище “Братство – 1869” гр. Кюстендил и Сдружение на младите психолози в България “4-ти Април” реализира проект “Заедно можем повече – междучиталищна партньорска мрежа за подкрепа и развитие на деца и младежи” по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът бе с продължителност 12 месеца, а бюджетът в размер на 24 087,75 евро.
Конкретни дейности:
1. Реализиране на масова рекламна кампания и промоция на проекта – доброволци раздаваха брошури и осведомяваха широката общественост за дейностите на читалището.
2. Бяха проведени редица семинари, в които взеха участие читалищни секретари, художествени ръководители на състави и доброволци. Теми на семинарите бяха:
– практически семинар за обмяна на опит и трениране на презентационни и организационни умения – които се проведе в гр. Кюстендил. Участници в семинара бяха секретари на читалища от двата региона.
– техническо обучение за работа с уеб-портал – което се проведе в гр. Благоевград. Участници в семинара бяха секретари на читалища от двата региона.
– интерактивни методи за развитие на творческите способности на деца и младежи, което се проведе в гр. Благоевград. Участници в семинара бяха художествени ръководители на читалищни състави от двата региона.
– проведени бяха срещи за отчитане на напредъка по проекта
– обучени бяха студенти доброволци в интерактивни методи за подпомагане на талантливи деца – обучението се проведе в гр. Благоевград и в него взеха участие студенти от ЮЗУ Неофит Рилски.
– проведена бе кръгла маса на тема доброволчество и възможности на читалищата да се възползват от него и роля на читалищата за социално включване и развитие на младите хора. Кръглата маса се проведе в гр. Благоевград и в нея взеха участие студенти, НПО организации, преподаватели от ЮЗУ Неофит Рилски, институции, работещи в интерес на развитието на творческите способности на деца и младежи и читалищни служители.
3. Обучените студенти доброволци по проекта направиха редица срещи с деца от училища в гр. Благоевград, където презентираха дейностите извършвани от читалищата и възможностите за включване на нови деца в съставите.
4. Доброволците реализираха 50 броя интерактивни уъркшопи с деца от 3 и 4 клас. Основна задача беше да спомогнат децата да открият и развият собствения си талант.
5. Беше изграден уеб-базиран портал, в които публикувахме информация за всички читалища от Благоевградска и Кюстендилска област, взимащи участие в проектните дейности. Дали сме възможност на всяко едно читалище, което има желания да публикува информация за него.
6. Със средства от проекта бяха закупени
– 3 китари
– 4 мандолини
-5 цигулки
– 6 микрофона
– 1 CD плеар
– 1 преносима озвучителна уредба
– 36 народни носии за танцов състав „Вихрен”
7.Като финална дейност по проекта съвместно с партньора ни Народно читалище „Братство – 1869” гр. Кюстендил се реализира фестивал „Талантите на Югозапада”, които се проведе в гр. Кюстендил. Участие взеха състави от двете читалища. На фестивала бяха показани и ново закупените музикални инструменти и народни носии.

В целия си мандат като Председател на НЧ „Н. Вапцаров-1866” г-н Васил Новоселски има за приоритет разработването на проекти за допълнително финансиране и подпомагане дейността на читалището.

Comments

comments