Б. Михайлов до Министерството на здравеопазването: Болничната дейност в област Благоевград спешно трябва да се реформира!

Областният управител Бисер Михайлов проведе работна среща с директорите на лечебни заведения и с представители на здравните институции на територията на област Благоевград, на която бяха разгледани всички становища от заинтересованите страни, във връзка с принципния проект на Националната здравна карта.

От всички становища е видно, че предложените промени в Проекта на Национална здравна карта не съответстват на приетата Областна здравна карта, съгласно утвърдената от МЗ Методика.

Както стана ясно и от предходната среща, приемането на така предложения проект ще доведе до несъответствия, които ощетяват болничната дейност на територията на област Благоевград. Така определения брой легла за активно лечение по видове дейности е драстично намален и крайно недостатъчен за равномерно задоволяване на потребностите от болнично лечение на населението от Благоевградска област.

Предвид факта, че областта е трета по територия и шеста по население, от поставянето ѝ на предпоследно място по брой легла за активно лечение, е видно, че съществува абсолютна липса на съответствие на определените легла за активно лечение за област Благоевград спрямо тези за другите области.

След разглеждане на становищата от медицинските институции и отчитане необходимостта от наложителна реформа в здравеопазването, Областният управител отправи следните предложения до Министерството на здравеопазването: за отделенията по Анестезиология и интензивно лечение да се определят допълнително 5 легла, за отделенията по Кардиология да се определят допълнително 20 легла, за хирургично лечение леглата да бъдат увеличени с още 6 броя, за отделенията по Ортопедия и травматология да се определят допълнително 10 легла и за отделението по Лъчелечение да се определят 20 легла за медицински дейности, които да се планират на регионално ниво.

В специализираната извънболнична медицинска помощ предложението е да се запази съществуващият брой лекари по специалностите неврохирургия – 1бр., съдова хирургия от 1бр., детска пневмология и фтизиатрия -1бр., очни болести 27 и медицинска онкология 2бр.

В допълнение Областният управител подчерта, че посредством направените предложения ще се гарантира равнопоставеност и достъп до здравни услуги за цялото население в област Благоевград, при достатъчна по обем, своевременна и качествена медицинска помощ.

Comments

comments