България осъдена в Страсбург за изнасилена студентка, преди 16 години в Благоевград.Подробности около делото гледано от Окръжен съд- Благоевград

Европейският съд по правата на човека в Страсбург издаде осъдителна присъда срещу България заради непълно разследване на брутално изнасилване на студентка в Благоевград и опити жертвата да бъде отвлечена за проститутка.
България ще трябва да плати обезщетение от 15 000 евро за нематериални щети и 2500 евро за съдебните разноски на жертвата, която тогава е 20-годишна. През 1999 г. Соня З. пътувала в автомобил с двама младежи от София за Благоевград, когато й било съобщено, че ще бъде продадена като проститутка. Две денонощия тя била държана в апартамент против волята си и била бита и изнасилвана, преди да успее да избяга.
13 го­ди­ни след бру­тал­ния слу­чай бла­го­е­в­г­рад­с­ки­ят районен съ­дия Вла­ди­мир Пен­зов осъ­ди ефек­тив­но 4-ма от замесените, оне­ви­ни един, а учас­т­ва­ли­ят в от­в­ли­ча­не­то „ку­пу­вач“ на бъл­гар­ка­та – ма­ке­до­не­цът Ге­о­р­ги Мас­тев, отър­ва на­ка­за­ние по­ра­ди ми­на­ла пъл­на дав­ност по чле­на, по кой­то бе пов­диг­на­то об­ви­не­ни­е­то сре­щу не­го. С ефек­тив­ни при­съ­ди прик­лю­чи съ­деб­но­то про­и­з­вод­с­т­во за Лъ­че­зар Доб­рев – об­що 6 го­ди­ни за 3 пов­диг­на­ти сре­щу не­го об­ви­не­ния, Бо­ян Зе­фи­ров – 6 г., Ме­то­ди Кир­ча­нов – 6 г., и Сте­фан Пет­ров – 4 г. Бла­го­е­в­г­рад­ча­ни­нът Сто­ян Де­шев се отър­ва с ад­ми­нис­т­ра­тив­на гло­ба от 1000 лв.

55 000 лв. об­що е обез­ще­те­ни­е­то, ко­е­то пос­т­ра­да­ла­та Со­ня З. тряб­ва да по­лу­чи, в за­ви­си­мост от ви­на­та на учас­т­ва­ли­те в прес­тъп­ле­ни­е­то то ва­ри­ра меж­ду 15 000 лв. /Лъ­че­зар Доб­рев и Ме­то­ди Кир­ча­нов/ и 3000 лв. /Сто­ян Де­шев/.

Теж­ко­то кри­ми­нал­но прес­тъп­ле­ние ста­ва на 19 сеп­тем­в­ри 1999 г., ко­га­то под не­ви­нен пред­лог Хрис­ти­ян уреж­да на студентката Со­ня сре­ща с Бо­ян и Сте­фан и тя е от­в­ле­че­на с ко­ла в Бла­го­е­в­г­рад с цел да бъ­де про­да­де­на ка­то прос­ти­тут­ка зад граница. Мо­ми­че­то е зак­лю­че­но в апар­та­мент на бул. „Св.св. Ки­рил и Ме­то­дий“ в ра­йо­на на жп га­ра­та и дър­жа­но там 3 дни, ка­то през ця­ло­то вре­ме мно­гок­рат­но е из­на­сил­ва­но, зап­лаш­ва­но с но­жи­ца и мал­т­ре­ти­ра­но от Лъ­че­зар и Ме­то­ди. На сек­су­а­л­но на­си­лие Со­ня е под­ло­же­на и от още два­ма бла­го­е­в­г­рад­ча­ни, но раз­с­лед­ва­не­то не мо­жа да ус­та­но­ви кои са и за­то­ва те не бя­ха прив­ле­че­ни ка­то об­ви­ня­е­ми.

След трид­нев­ния ужас Со­ня слу­чай­но ус­пя­ва да из­бя­га от апар­та­мен­та – без дре­хи и без па­ри.Тя скача от третият етаж и влиза в първият вход на съседна кооперация.Качвайки се по етажите звъни на първият апартамент, където и отварят възрастни мъж и жена, които я прибират и звънят в полицията.Момичето, обаче се заключва в банята, защото се страхува, че има полицаи ,които са замесени, тъй като когато пътуват с колата с която е отвлечена, патрулка ги спира, но полицаите само поздравяват нейните похитители и ги пускат.Това е основната причина, която подтиква младото момиче да се скрие в банята и да се страхува от униформените дошли на сигнала.
В ре­зул­тат на пре­жи­вя­но­то впос­лед­с­т­вие тя два пъ­ти пра­ви опи­ти за са­мо­у­бийс­т­во с го­ле­ми до­зи съ­нот­вор­ни.

През 2014 г. била произнесена окончателната присъда, като отсъдените дотогава срокове за лишаване от свобода били намалени, а един от подсъдимите бил освободен от отговорност заради изтекла давност.
Жалбата до ЕСПЧ е свързана с липсата на разследване срещу двамата полицаи, чиято самоличност била установена и за които се предполага, че са били замесени в случая; за сроковете на делото; срещу освобождаването на двама от обвиняемите от отговорност. ЕСПЧ оценява като „прекалено дълъг“ срока на съдебното следствие от 15 години. Отчита се, че четирикратното връщане на делото за доразследване заради процедурни несъответствия е станало по искане на прокуратурата. Съдът намира, че някои от властите са проявили липса на усърдие, довело до давностното отпадане на някои от по-леките обвинения.

Предоставяме извадка от Решение № 584/02.11.2014г. по внох дело N 641/2012г на Окръжен съд-Благоевград

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА Присъда № 2573 от 27.03.2012 год. , постановена по НОХД № 937 по описа на Районен съд – Б. за 2007 год. , в частта й, в която подсъдимият С. С. Д. , като е признат за виновен за престъпление по чл. 142а, ал. 1 от НК е освободен от наказателна отговорност чрез налагането на административно наказание “глоба” в размер на 1000 лв. и ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу този подсъдим , поради изтекла давност за наказателно преследване за престъпление по чл. 142а, ал.1 от НК.
ИЗМЕНЯВА присъдата, като ПРЕКВАЛИФИЦИРА извършените от подсъдимия Л. Н. Д. две престъпления по чл. 152, ал.3 т.1 и т. 3 във вр. с ал.1, т.2 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК, за всяко от които му е наложено наказание лишаване от свобода от по 5 години, в едно продължавано за периода 19.09.- 21.09.1999 год. престъпление по чл. 152, ал.3 т.1 и т. 3 във вр. с ал.1, т.2, във вр. с чл. 26, ал.1 от НК, за което П. условията на чл. 54 от НК му НАЛАГА наказание 4 / четири/ години лишаване от свобода.
ИЗМЕНЯВА присъдата като НАМАЛЯВА наложеното на подсъдимия Л. Н. Д. наказание лишаване от свобода за престъплението по чл. 142а, ал. 4, предл. последно, във връзка с ал. 1, връзка с чл. 20, ал. 2 от НК от 4 години на 3/ три/ години.
ИЗМЕНЯВА присъдата като НАМАЛЯВА наложеното на подсъдимия Л. Н. Д. на основание чл. 23 НК общо най-тежко наказание лишаване от свобода от 5 години на 4/четири/ години, както и увеличеното общо наказание от 6 години на 5 / пет/ години.
ИЗМЕНЯВА присъдата в частта, в която е определено увеличеното общо наказание на подсъдимия Л. Н. Д. да се изтърпи П. строг режим в затворническо общежитие или затвор от закрит тип, като постановява увеличеното общо наказание лишаване от свобода за срок от 5 / пет/ години да се изтърпи в затворническо общежитие от открит тип П. първоначален общ режим.
ИЗМЕНЯВА присъдата като я ОТМЕНЯВА в частите , в които е определен първоначален режим и тип затворническо общежитие на Н. лишаване от свобода на подсъдимия Л. Н. Д. за престъпленията по чл. 152, ал.3 т.1 и т.3 от НК и за престъплението по чл. 142а, ал.4 НК.
ИЗМЕНЯВА присъдата като ПРЕКВАЛИФИЦИРА извършените от подсъдимия М. О. К. две престъпления по чл. 152, ал.3 т.1 и т. 3 във вр. с ал.1, т.2 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК, за всяко от което му е наложено наказание лишаване от свобода от по 5 години, в едно продължавано за периода 19.09. – 21.09.1999 год. престъпление по чл. 152, ал.3 т.1 и т. 3 във вр. с ал.1, т.2, във вр. с чл. 26, ал.1 от НК, за което П. условията на чл. 54 от НК му НАЛАГА наказание 4 / четири/ години лишаване от свобода.
ИЗМЕНЯВА присъдата като НАМАЛЯВА наложеното на подсъдимия М. О. К. наказание лишаване от свобода за престъплението по чл. 142а, ал. 4, предл. последно, във връзка с ал. 1, връзка с чл. 20, ал. 2 от НК от 4 години на 3/ три/ години.
ИЗМЕНЯВА присъдата като НАМАЛЯВА наложеното на подсъдимия М. О. К. на основание чл. 23 НК общо най-тежко наказание лишаване от свобода от 5 години на 4/четири/ години, както и увеличеното общо наказание от 6 години на 5 / пет/ години.
ИЗМЕНЯВА присъдата в частта, в която е определено увеличеното общо наказание на подсъдимия М. О. К. да се изтърпи П. строг режим в затворническо общежитие или затвор от закрит тип, като постановява увеличеното общо наказание лишаване от свобода за срок от 5 / пет/ години да се изтърпи в затворническо общежитие от открит тип П. първоначален общ режим.
ИЗМЕНЯВА присъдата като я ОТМЕНЯВА в частите , в които е определен първоначален режим и тип затворническо общежитие на Н. лишаване от свобода на подсъдимия М. О. К. за престъпленията по чл. 152, ал.3 т.1 и т.3 от НК и за престъплението по чл. 142а, ал.4 НК.
ИЗМЕНЯВА присъдата като НАМАЛЯВА наложеното на подсъдимия Б. З. З. наказание “лишаване от свобода” от 6 години на 3 / три/ години.
ИЗМЕНЯВА присъдата като на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК НАМАЛЯВА наложеното на подсъдимия С. А. П. наказание “лишаване от свобода” от 4 години на 2 /две/ години, като съгласно чл. 66 от НК отлага изпълнението му за срок от 3 / три/ години.

ИЗМЕНЯВА присъдата като НАМАЛЯВА присъденото на пострадалата платимо от подсъдимия Б. З. З. обезщетение за неимуществени вреди от 10 000 лв. на 4 000 /четири хиляди/ лева.

ИЗМЕНЯВА присъдата като НАМАЛЯВА присъденото на пострадалата платимо от подсъдимия С. А. П. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 7 000 лева на 3 000 /три хиляди / лева.

ИЗМЕНЯВА присъдата като НАМАЛЯВА присъденото на пострадалата платимо от подсъдимия С. С. Д. обезщетение за неимуществени вреди от 3 000 лв. на 2 000 /две хиляди/ лева.

ИЗМЕНЯВА присъдата в гражданската й част, в която подсъдимият Л. Н. Д. е осъден да заплати на С. А. З. обезщетения от по 5000 лева за всяко от трите престъпления, като вместо това го ОСЪЖДА да й заплати обезщетение в размер на 10 000 / десет хиляди / лева за вредите от престъплението по чл.152, ал.3, т.1 и т.3 във вр. с ал.1, т.2 във вр. с чл.26 от НК и обезщетение в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева за вредите от престъплението по чл. 142а от НК.

ИЗМЕНЯВА присъдата в гражданската й част, в която подсъдимият М. О. К. е осъден да заплати на С. А. З. обезщетения от по 5000 лева за всяко от трите престъпления, като вместо това го ОСЪЖДА да й заплати обезщетение в размер на 10 000 / десет хиляди / лева за вредите от престъплението по чл.152, ал.3, т.1 и т.3 във вр. с ал.1, т.2 във вр. с чл.26 от НК и обезщетение в размер на 5 000 /пет хиляди/лева за вредите от престъплението по чл. 142а от НК.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

ИЗМЕНЯВА изпълняваната от подс. Л. Д. мярка за неотклонение „ Гаранция“ в „ Задържане под стража“ .

ИЗМЕНЯВА изпълняваната от подс. Б. З. мярка за неотклонение „ Гаранция“ в „ Задържане под стража“ .

ИЗМЕНЯВА изпълняваната от подс. М. К. мярка за неотклонение „ Гаранция“ в „ Задържане под стража“ .

ОТМЕНЯВА изпълняваната от подс. С. Д. мярка за неотклонение„гаранция“.

ОТМЕНЯВА неизпълнената от подс. С. П. мярка за неотклонение„ Задържане под стража“.

Решението , в частта относно прекратяване на наказателното производство спрямо подс. Д. , може да са обжалва в 15-дневен срок от съобщаването му пред ВКС, като в останалата му част е окончателно.

Comments

comments