Правителството предостави четири концесии за добив на баластра в село Плоски

Министерският съвет прие решения за предоставяне на четири концесии за добив. За срок от 35 години „Имелманстрой“ АД ще добива строителни материали – пясъци и чакъли (баластра), от находище „Плоски“ (участъци „Плоски-север“ и „Плоски-юг“), разположено в землището на едноименното село в община Сандански. Компанията, която ще осигурява добива, е вложила 1 094 000 лв. Очаква се концесионните плащания за периода на концесията да надвишат 2,6 млн. лв. От находище „Гранитово“ (участък „Гранитово-централен“) за срок от 25 години „Сакарела Мрамор и Гранит“ ООД ще добива скалнооблицовъчни материали – гранодиорити. Находището се намира в землището на село Гранитово, община Елхово. Дружеството ще задели 348 000 лв. за осигуряване на добива, а концесионните плащания за целия срок се предвижда да достигнат близо 817 000 лв. „Успех“ АД получава концесия за добив на строителни материали – мергелни глини, от находище „Станчов връх“ (участък „Лита“), разположено в землището на гр. Луковит. Концесията се предоставя за срок от 35 години. През този период дружеството ще вложи 639 хил. лв. за осигуряване на добива, а очакваните концесионни плащания са в размер над 1,43 млн. лв. без ДДС. „Проекти XXI” ЕООД ще добива строителни материали – базалти, от находище „Атара”, разположено в землището на с. Полянец, община Джебел. Концесията се предоставя за срок от 30 години, като за този период дружеството ще инвестира минимум 279 400 лв. Очаква се постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 738 000 лева без ДДС. Според законовите разпоредби, постъпилите концесионни плащания се разпределят между държавния бюджет и бюджетите на общините по местонахождение на концесионната площ.

Comments

comments