Адв.Илко Стоянов внася на сесия предложение на директора на НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“, във връзка с имот на гимназията,продаден от общината

Преди дни се срещнахме с директора на НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Марин Митов, той сподели, че един от най-сериозните проблеми на елитното училище е липсата на зала, в която талантливите възпитаници на НХГ да правят концерти, изложби и мероприятия свързани с учебният процес.По-спорното в случая е, че на гимназията има как да се построи зала, а именно със средства от осъществена продажба на имот, който общината е продала, но всъщност е наследствен на училището.
През 1973 год. бивша възпитаничка на гимназията, завещава всички свои имоти на училището, в това число и апетитен имот в центъра на града на ул.Тодор Александров.Именно този имот предизвиква конфликт и множество дела водени от предишният директор на НХГ- Севда Марковска от 2000 год. до 2009 год., когато тя успява да се разбере с Община Благоевград и Обс-Благоевград, които тогава гласуват имота да се продаде от общината и със средствата да се построи зала за учениците на гимназията.През 2011 година общината издава и строително разрешение за одобреният проект.
Изненадващо през миналата 2014 година, по предложение внесено от кмета Камбитов, Обс отменя решението на предшестващите им ги колеги, един от доводите е, че строителното разрешение е изтекло. След това гласуване, имотът е продаден, но парите не отиват за залата, а в бюджета на общината, за което директорът Митов и учителите разбират в последствие.
Единственото желание на Марин Митов е да се спази обещанието и да бъде уважено решението на предишният Общински съвет.“Липсата на зала противоречи на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, където като основна цел е заложено осигуряването на равен достъп и качествено образование на децата. Фактът, че едно от най – старите училища не само в Благоевград, но и в целия Югозападен регион /предвид че НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ е наследник на Солунската българска гимназия, основана през 1880г. в гр.Солун/, е лишено от многофункционална зала се отразява негативно и върху цялостния авторитет на училището като институция.
Предвид гореизложеното, както и поради това че постъпилите в бюджета на Община Благоевград парични средства от продажбата на поземлен имот с идентификатор №04279.612.362 биха били достатъчни за изграждането на съответна многофункционална актова зала.“, се казва в част от предложението на Митов.
В настоящият Общински съвет директорът намира подкрепа в адвокат Илко Стоянов, който ще внесе предложението на Митов и който напълно подкрепя позицията на гимназията.“Аз съм вносител на това предложение формално и съвсем естествено го подкрепям. Допусната е грешка от настоящия Общински съвет, тъй като не сме уведомени от администрацията, че става въпрос за имот, който е дарен с конкретна воля на дарителя за нуждите на НХГ. Предишното решение на Общинския съвет е било разумно и балансирано, защитаващо интересите и на НХГ, и на общината.Ако предложението, което е инициатива на Директора на НХГ и което внасям за разглеждане от Общински съвет бъде прието, ще изпълним волята на дарителя, общината няма да бъде ощетена и най-вече учениците в НХГ ще имат собствена зала.“, сподели адв.Стоянов пред наш репортер.
Публикуваме без редакция и цялото предложение, което Илко Стоянов ще внесе:

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Марин Митов – Директор на Национална хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“,

Внесено от Илко Стоянов Стоянов, общински съветник в Общински съвет – Благоевград, на адрес: град Благоевград, бул.”Св. св. Кирил и Методий”№25, вх.Б, ет.3, ап.8, тел.0894422511

на основание чл.21, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С Решение №297 по Протокол №10 от 27.11.2009г. на Общински съвет Благоевград е дадено съгласие да бъде изградена многофункционална зала в двора на НХГ „Св.св. Кирил и Методий“, както и кметът на Община Благоевград да изготви предложение за провеждане на публично-оповестен конкурс за продажбата на незастроения поземлен имот с идентификатор 04279.612.362, УПИ Х-2759 по плана на ЦГЧ и изграждане на многофункционална зала в двора на НХГ„Св.св. Кирил и Методий“, в съответстие с одобрени идейни проекти.
С Решение №243 по Протокол №11 от 16.09.2011г. на Общински съвет Благоевград е дадено съгласие да се обяви съответният публично оповестен конкурс за продажбата на поземлен имот с идентификатор 04279.612.362, като с постъпилите средства от продажбата на имота Община Благоевград да финансира строителството на нова многофункционална актова зала в поземлен имот с идентификатор №04279.606.43 по кадастралната карта на гр.Благоевград, представляващ УПИ I, кв.101, по план ана 5 микрорайон на гр.Благоевград съгласно ПУП /ПЗ/, одобрен със Заповед №273/25.02.2010г. Решено е строителството да се извърши от спечелилия конкурса и да се предаде на НХГ „Св.св. Кирил и Методий“.
С Решение №556 по Протокол №12 от 26.09.2014г. на Общински съвет Благоевград горецитираните решения са изцяло отменени с мотива, че разрешението за строеж №322/03.09.2011г. е изгубило правното си действие и поради недостатъчен финансов ресурс на Община Благоевград за изграждане на нова многофункционална актова зала. Също така обаче Общински съвет Благоевгард е дал съгласие за продажбата на поземлен имот с идентификатор № 04279.612.362 чрез публичен търг при одобрена начална тръжна цена -188750,00лв. без ДДС.
Тръжната процедура по продажбата на поземления имот е приключила и имот с идентификатор № 04279.612.362 е продаден за сумата от 400 000 лв.
Същевременно Гимназията и до днес е без зала за провеждане на съвременно обучение на учениците си. Припомям Ви, че това е единственото училище в Югозападна България, в което има профил „Изкуства”. Само в този профил в момента се обучават 228 деца. В профил „Хуманитарен” учат 266 деца. Общият брой на децата е 554. Всички те ще се възползват от залата за концерти, рецитали, конкурси, викторини, изложби и т.н. Добри партьори на училището са ОДК Благоевград, Център по изкуствата Благоевград. Сега те често ползват стаи на училището за свои изяви, но с построяване на залата възможностите и за техни изяви ще нараснат значително. По проект се предвижда на втория етаж да се изградят няколко стаи, които да се ползват от ученици за общежитие. Освен всичко друго залата трябва да се построи на мястото на стара работилница, която експерти на Общината са определили като негодна за ползване и подлежаща на събаряне.
Липсата на зала противоречи на Националната програма за развитие на учлищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, където като основна цел е заложено осигуряването на равен достъп и качествено образование на децата. Фактът, че едно от най – старите училища не само в Благоевград, но и в целия Югозападен регион /предвид че НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ е наследник на Солунската българска гимназия, основана през 1880г. в гр.Солун/, е лишено от многофункционална зала се отразвява негативно и върху цялостния авторитет на учлището като институция.
Предвид гореизложеното, както и поради това че постъпилите в бюджета на Община Благоевград парични средстава от продажбата на поземлен имот с идентификатор №04279.612.362 биха били достатъчни за изграждането на съответна мнгофункционална актова зала, предлагам Общински съвет Благоевград да вземе следните решения:

1.На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Благоевград да даде съгласие да бъде изградена многофункционална актова зала в поземлен имот с идентификатор №04279.606.43 по кадастралната карта на гр.Благоевград, представляващ УПИ I, кв.101, по плана на 5 микрорайон на гр.Благоевград съгласно ПУП /ПЗ/, одобрен със Заповед №273/25.02.2010г.

2. Строителството на многофункционална актова зала в поземлен имот с идентификатор №04279.606.43 по кадастралната карта на гр.Благоевград, представляващ УПИ I, кв.101, по плана на 5 микрорайон на гр.Благоевград съгласно ПУП /ПЗ/, одобрен със Заповед №273/25.02.2010г., да бъде финансирано с постъпилите парични средства от продажбата на поземлен имот с идентификатор № 04279.612.362 по кадастралната карта на гр.Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-32/10.05.2006г. на изпълнителния директор на АК, с ЕКАТТЕ 04279, в кадастрален район 612, поземлен имот 362, целият с площ 230кв.м.

3. Издаването на разрешение за строеж, сторителството и въвеждането в експлоатация на многофункционална актова зала да се извърши от името и със средства на Община Благоевград.

4. Премахването на същестуващата работилница в поземлен имот №04279.606.43 да се извърши след издаване на заповед на кмета на Община Благоевград и освобождаването на строителната площадка да се извърши за сметка на Община Благоевград.

Считам, че с тези решения ще постигнем ефект в посока подобряване на учебната среда и на учебния процес в НХГ „Св.св. Кирил и Методий“, като тези цели могат да бъдат допълнени и продължени в една предстояща дискусия, но според мен е безспорно, че във всички случаи тези решения ще имат само положителен ефект за живеещите в община Благоевград.

Comments

comments