Прокуратурата отхвърли сигнал на гл.редактор на „Благоевград Нюз“.Отговорът обаче получи кмета Камбитов, вместо подателя

Районна прокуратура Благоевград

Окръжна прокуратура-Благоевград е отхвърлила като неоснователен сигнала на гл. редактор на „Благоевград нюз“, касаещ решение на ОИК-Благоевград. Това разбрахме по особено необичаен начин, тъй като подателят на сигнала не е получил отговор, такъв обаче е бил изпратен до община Благоевград и  в частност до кмета, които от своя страна пък разпространиха Резолюцията до медиите.

По закон Прокуратурата е длъжна да уведоми подателя, но защо в този случай пренебрегва това задължение е въпрос,  върху който може да се разсъждава дълго. Може да се разсъждава и защо е изпратен до кмета Камбитов, който не е страна в случая, тъй като сигналът касае решение на ОИК-Благоевград, а не него.

В мотивите си  прокурор К. Прешелков посочва, че соченият в жалбата на Димитрова факт, че Камбитов е бил регистриран като едноличен собственик на капитала на ЕООД-то, не се включва в предпоставките за предсрочно прекратяване на правомощията му като кмет. В мотивити се посочва отново 30-дневният срок даден от ЗМСМА, който бе разтяган и от ОИК, като се пропуска какво по същество казва той.

Законът за местното самоуправление и местната администрация е категоричен: Чл. 41. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 61 от 2007 г.)

(3) В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

Друг  извод, който ОП-Благоевград прави е, че постъпки за оспорване пред Административен съд – Благоевград, на отрицателното решение на ОИК-Благоевград, са недопустими, и невъзможността е както за сигналоподателя, така и за прокуратурата. Този мотив е „подкрепен“ с пример – съдебно решение от 2009 година, по което обаче Прокуратурата не е била страна, нещо повече промените в закона, касаещ въпросното решение е изменен през 2014 година. Освен всичко, според тази констатация на прокурорът излиза, че Прокуратурата няма правомощия, да ревизира решението на ОИК-Благоевград, а всъщност нещата са малко по-различни.

Съгласно Конституцията на Република България, Прокуратурата на Република България следи за спазване на законността (чл. 127 КРБ), като:

  • предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове;
  • в предвидените със закон случаи участва в граждански и административни дела.

 

„Предвид липса на основания за извършване на действия по реда на надзора за законност“, прокурор Прешелков прекратява създадената преписка по жалбата на главния ни редактор.

 

Вижте пълната резолюция за прекратяване на преписката:

1

 

222

333

444

555

 

666

 

Припомняме, че общо 5 жалби бяха подадени срещу решението на ОИК – Благоевград, с което комисията не прекрати пълномощията на кмета на общината Камбитов. Те бяха внесени от ОбС-съветниците Злата Ризова, Калоян Ханджийски и Валери Смиленов, от гражданина Николай Кутанов, както и от Председателя на БСП Корнелия Нинова, чрез Председателя на Общинския съвет на БСП-Благоевград Любен Милев. Административен съд – Благоевград остави и петте жалби без разглеждане.

 

Comments

comments